របាយការណ៍


Title Link
Audit Financial Statement 2015 (Khmer)Download
Audit Financial Statement (English)Download
Audit Report for 2014-KHMDownload
Audited Financial Statements 2014Download
Signed MEGA LEASING_FS_EN 31DEC16 Download
Signed MEGA LEASING_FS_KH 31DEC16Download
Annual Report 2016-KhmerDownload
Annual Report 2017-KhmerDownload
ផលិតផល & សេវាកម្ម
ម៉ូតូ
រថយន្ត
កង់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ